Regulamin Sklepu Internetowego

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem www.truchelshop.be Sprzedającym jest firma TRUCHEL GROUP SPRL  z siedzibą w Brukseli, Rue Borrens 51, 1050 Brukseli, TVA BE 0892.226.487. Reprezentowana przez Tomasz Truchel. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać pod nr telefonów: (02) 537 47 28, (+32) 498 52 42 62 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: ttruchel@me.com
§ 1 Definicje
1) Regulamin – niniejszy regulamin.
2) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
3) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4) Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5) Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
6) Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
7) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
8) Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.truchelshop.be za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
9) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
10) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
§ 2 Zasady ogólne
1) Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.truchelshop.be
2) Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.
3) Sklep internetowy truchelshop  prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet.
4) Przedmiotami transakcji prowadzonych w Sklepie są Towary dostępne w chwili składania zamówienia.
5) Wszystkie Towary oferowane w sklepie truchelshop są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek belgijski.
6) W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
– do zrealizowania przez Klienta zamówienia w Sklepie Internetowym wymagany jest komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym pozwalającym na dostęp do internetu za pomocą graficznej przeglądarki internetowej; minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli
Aby w pełni skorzystać z możliwości oferowanych przez stronę sklepu Klient powinien:
– korzystać z przeglądarki IE od wersji 7.0, Mozilla, Firefox lub Chrome
– posiadać zainstalowaną wtyczkę Macromedia FlashPlayer
– włączyć obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS
§ 3 Składanie zamówień
1) Wszystkie ceny podane na stronach internetowych truchelshop są cenami brutto podanymi w EURO. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2) Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.
3) Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4) Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
5) W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
6) Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
7) Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą wpłynięcie nowego zamówienia – ta wiadomość nie stanowi potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży. Potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży nastąpi wraz z przesłaniem przez Sklep wiadomości o temacie „Potwierdzenie Zamówienia”.
8) Zamówienie telefoniczne można składać na numer telefonu podany w zakładce kontakt. W przypadku umowy zawartej na odległość poprzez telefon Sprzedawca potwierdza treść proponowanej umowy wysyłając ją do Klienta utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. Klient dla ważności umowy składa oświadczenie o przyjęciu warunków i zawarciu umowy – jest ono skuteczne jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedawcy.
§ 4 Dostawa towaru
1) Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2) Dostawa i wysyłka Towarów zamawianych w Sklepie realizowana jest na terenie całej Belgi jak i Europy.
3) Dostawy realizowane są w zależności od wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia lub ustalonego telefonicznie albo drogą mailową:
– poprzez odbiór osobisty Klienta na terenie miasta Bruksela po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu ze Sprzedającym
– transportem własnym Sprzedającego
– przesyłką kurierską realizowaną przez profesjonalną zewnętrzną firmę kurierską
4) Podczas odbioru Towaru Klient powinien sprawdzić, czy dostarczony Towar jest zgodny z zamówieniem i czy nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Ewentualne uszkodzenia i braki powstałe podczas dostawy należy niezwłocznie zgłosić osobie dostarczającej przesyłkę oraz skontaktować się ze Sklepem pod nr telefonu 02 537 47 28 lub 0498 52 42 62.
5) Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient w każdej chwili może zapoznać się z cennikiem klikając na stronie sklepu zakładkę dostawa i wysyłka lub korzystając z kalkulatora dostawy i wysyłki podczas składania zamówienia.
§ 5 Płatności
1. Na każdy sprzedany Towar Sklep wystawia paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
– gotówką lub kartą płatniczą przy dostawie i odbiorze osobistym Towaru w Brukseli i okolicach
– gotówką przy odbiorze Towaru w przypadku przesyłek kurierskich pobraniowych
– przelewem przed dostawą Towaru na podstawie zamówienia – poprzez system płatniczy Payeezy (przelew) lub na rachunek bankowy Sprzedawcy w AXA BANQUE : BE89 7512 0756 5185
3. W przypadku wybrania formy płatności innej niż gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze Towaru, rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje niezwłocznie po wpłynięciu należności na konto Sprzedawcy.
§ 6 Termin realizacji
1) Czas realizacji jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki przez Sprzedawcę lub zlecenia dostawy transportem Sprzedawcy przy uwzględnianiu tylko dni roboczych.
2) Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem potwierdzenia zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”.
3) Czas realizacji zamówienia w przypadku produktów znajdujących się w magazynie wynosi nie dłużej niż 3 dni robocze, licząc od daty ustalonej jak w punkcie poprzednim. W większości przypadków zamówienia realizowane są w ciągu 1 dnia roboczego. W przypadku produktów oferowanych na zamówienie termin zostanie określony przy składaniu zamówienia.
4) Czas otrzymania Towaru – jest to czas realizacji powiększony o czas dostawy. Czas dostawy transportem firmowym Sprzedawcy wynosi od 1 do 3 dni roboczych, czas dostawy przesyłką kurierską wynosi od 2 do 7 dni roboczych w przypadku dostawy do dawnych miast wojewódzkich oraz od 3 do 7 dni roboczych w przypadku dostawy do pozostałych miejscowości.
5) Odbiór osobisty Towarów przez Klienta oraz dostawa transportem Sprzedającego na terenie Brukseli jest indywidualnie ustalana z Klientem telefonicznie lub mailowo. O przybliżonym terminie (dzień, przedział czasowy) dostarczenia przesyłki kurierskiej Klient jest powiadamiany telefonicznie lub mailowo w momencie wysyłki Towaru z magazynu Sprzedawcy.
§ 7 Odstąpienie od umowy
1) Klient, który zawarł umowę na odległość (za pośrednictwem sklepu internetowego), ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni składając stosowne oświadczenie na piśmie lub w formie elektronicznej. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy: Rue Borrens 51, 1050 Bruksela lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: truchelshop.be Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
2) W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
3) Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4) Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
5) Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
6) Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.
§ 8 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
1) Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
2) Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3) W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
4) Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5) W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6) Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
7) Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty 100 (sto) euro. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.
8) Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
§ 9 Procedura reklamacji
1) Reklamacje należy składać na adres Sprzedawcy.
2) Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji i daty otrzymania przesyłki z reklamowanym Towarem. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość zakupionego towaru.
3) Osobie fizycznej, która nabyła Towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą przysługuje prawo do złożenia reklamacji Sprzedawcy w przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia Towaru.
4) Klient traci uprawnienia określone w pkt. 3 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
5) Sprzedawca podejmuje wszystkie niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu Internetowego w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
§ 10 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych (RODO)
1) Dane osobowe Klienta/Konsumenta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej zwany RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
2) Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów/Konsumentów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca, firma TRUCHEL GROUP SPRL  z siedzibą w Brukseli, Rue Borrens 51, 1050 Brukseli, TVA BE 0892.226.487. Reprezentowana przez Tomasz Truchel.

Kontakt ze sprzedawcą jest możliwy:
– telefonicznie pod nr +32 2 537 47 27 lub + 32 498 52 42 62
– pod adresem e-mail: ttruchel@me.com
– przez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie www.truchelshop.be
– pisemnie, przesyłając korespondencję na adres:Truchel Group sprl, Rue borrens 51, 1050 Bruksela
Wszelkie dane osobowe podane w formularzu zamówienia w Sklepie lub za pomocą innych dostępnych w Sklepie kanałów komunikacji z Klientem/Konsumentem są gromadzone i przetwarzane w formie papierowej i/lub elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem wymienionym w § 10 pkt. 1.
3) Dane osobowe Klienta/Konsumenta wykorzystywane są w celu:
– zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji Umowy Sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
– przyjmowania i rozpatrywania reklamacji
– ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą z Klientem/Konsumentem Umową Sprzedaży lub z przetwarzaniem danych osobowych Klienta/Konsumenta – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
– wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów Unii lub prawa Belgijskiego, np. podatkowych i rachunkowych
– prowadzenie korespondencji z Klientami/Konsumentami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów/Konsumentów
4) Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
– w trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Klient/Konsument ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję pól formularza zamówienia
– weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy na adres ttruchel@me.com
5) Przedmiotem przetwarzania danych osobowych Klienta/Konsumenta są w szczególności:
– dane osobowe podane w formularzu przy składaniu Zamówień w Sklepie (w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość], adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy], a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu
– dane osobowe podawane podczas korzystania z formularza kontaktowego lub podczas składania Zamówień przez telefon, czy przekazywane podczas składania reklamacji
6) Odbiorcami danych osobowych w ograniczonym zakresie mogą być podmioty z następujących kategorii:
– przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki Zamówień
– podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie
– dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych
– dostawcy usług prawnych i doradczych
– dostawcy usług księgowo-finansowych
7) Wszelkie transfery danych osobowych Klientów/Konsumentów odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku transferów do państw spoza obszaru UE na podstawie klauzul modelowych
8) Dane osobowe Klienta/Konsumenta mogą być przechowywane:
– do czasu realizacji Umowy Sprzedaży
– przez okres korzystania ze Sklepu
– gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Sprzedawcę do ich przetwarzania
– gdy Klient/Konsument zgłasza wobec Sprzedawcy jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Sprzedawcę, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego
Sprzedawca może przechowywać dane osobowe Klienta/Konsumenta dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów oraz jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.
9) Każdemu Klientowi/Konsumentowi przysługuje w każdym czasie prawo do:
– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
– dostępu do danych osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które dane osobowe są przetwarzane)
– żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli dane osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia danych osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem)
– cofnięcia każdej wyrażonej Sprzedawcy zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Sprzedawcę zgodnie z prawem przed jej cofnięciem
– przenoszenia danych osobowych, które dostarczył Sprzedawcy i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta/Konsumenta)
10) Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy łączącej Klienta/Konsumenta oraz Sprzedawcę
§ 11 Polityka cookies
Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego www.kartony.waw.pl na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, smartfonie, tablecie) zapisywane są niewielkie pliki zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze stron Sklepu, tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu użytkownika możliwe jest zapamiętanie towarów dodanych do koszyka. Pliki cookie nie zawierają żadnych danych identyfikacyjnych, nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia użytkownika i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania.
W trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego www.truchelshop.be korzystamy z sesyjnych plików cookie. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe które pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu opuszczenia Sklepu Internetowego lub zamknięcia przeglądarki.
Standardowo przeglądarki stron internetowych domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików cookies może uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego www.truchelshop.be.
§ 12 Postanowienia końcowe
1) Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.
2) Regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sprzedającego oraz Klienta umowy sprzedaży.
3) Regulamin akceptowany jest każdorazowo podczas dokonywania zakupu.
4) Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce regulamin na stronie sklepu i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Klienta. Treść Regulaminu może być też przesłana w każdej chwili pocztą elektroniczną lub pocztą zwykłą na życzenie Klienta.
5) Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku francuskim.
6) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Załącznik nr 1 – Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy

Imię i nazwisko Klienta Miejscowość, data
Adres zamieszkania Nazwa i adres Sprzedawcy

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży zawartej dnia…………………………..w………………………………
następujących towarów ……………………………………………………………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty……………… zł (słownie: …………………………………………………………………………)
przekazem pocztowym na adres……………………………………………………………………………………………
lub na konto nr…………………………………………………………………………………………………………….
Zwracam wymieniony wyżej towar w stanie niezmienionym.

Podpis Klienta